Algemene voorwaarden

Artikel 1: definities

ARTIKEL 1A: Onder OPDRACHTNEMER wordt verstaan TIC ONLINE MARKETING. Indien TIC ONLINE MARKETING haar diensten verricht in samenwerking met andere natuurlijke personen en/of rechtspersonen, gelden, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, de Algemene Voorwaarden van TIC ONLINE MARKETING.

ARTIKEL 1B : Onder OPDRACHTGEVER wordt verstaan de natuurlijke en/of rechtspersoon die aan OPDRACHTNEMER de opdracht verstrekt tot het verrichten van de diensten die OPDRACHTNEMER aanbiedt in de ruimste zin van het woord. Onder voornoemde diensten vallen uitdrukkelijk ook , Search Engine Optimization, Search Engine Advertising, Social Media Advertising, Conversie Optimalisatie, Web Development, Web Design en het schrijven van teksten, wederom in de ruimste zin van het woord.

ARTIKEL 1C : Onder DIENSTEN wordt verstaan alle voorbereidings- en/of uitvoeringshandelingen die OPDRACHTNEMER in het kader van haar activiteiten voor OPDRACHTGEVER verricht, dan wel alle activiteiten van OPDRACHTNEMER die met voornoemde voorbereidings- en/of uitvoeringshandelingen verband houden.

ARTIKEL 1D : Onder OVEREENKOMST wordt verstaan elke afspraak, hetzij schriftelijk, hetzij mondeling, tussen OPDRACHTGEVER en OPDRACHTNEMER tot het verrichten van DIENSTEN door OPDRACHTNEMER ten behoeve van OPDRACHTGEVER.

Artikel 2 : toepassingsgebied van deze voorwaarden

ARTIKEL 2A: Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, opdrachtbevestigingen en overeenkomsten, waarbij door OPDRACHTNEMER DIENSTEN worden aangeboden of geleverd aan OPDRACHTGEVER.

ART 2B: Deze Algemene Voorwaarden gelden eveneens indien OPDRACHTNEMER in het kader van de uitvoering van de OVEREENKOMST op enigerlei wijze samenwerkt met derden, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk vooraf anders overeengekomen.

ARTIKEL 2C: Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden hebben alleen geldingskracht indien vooraf schriftelijk door OPDRACHTNEMER en OPDRACHTGEVER overeengekomen.

ARTIKEL 2D: Eventuele inkoop- en/of andere voorwaarden van OPDRACHTGEVER zijn niet van toepassing op de DIENSTEN van OPDRACHTNEMER, tenzij OPDRACHTNEMER deze vooraf schriftelijk en uitdrukkelijk heeft aanvaard. Zonder een dergelijke schriftelijke uitdrukkelijke aanvaarding vooraf, zijn deze Algemene Voorwaarden onverkort van kracht.

ARTIKEL 2E: In het geval blijkt dat een of meerdere bepalingen van deze Algemene Voorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, blijven de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden onverkort van kracht. OPDRACHTNEMER EN OPDRACHTGEVER zullen, indien zich een dergelijke situatie voordoet, binnen 14 dagen na de uitgesproken nietigheid dan wel vernietiging, in overleg treden met het doel een nieuwe vervangende bepaling overeen te komen, die zoveel mogelijk aansluit bij het doel, de strekking en de formulering van de nietige of vernietigde bepaling.

ARTIKEL 2F: Deze Algemene Voorwaarden zijn ook onverkort van toepassing op aanvullende, dan wel vervolgopdrachten van OPDRACHTGEVER.

Artikel 3: offertes en totstandkoming van de overeenkomst

ARTIKEL 3A: Alle door OPDRACHTNEMER geproduceerde offertes kennen een geldigheidsduur van 30 dagen na datum van de offerte, tenzij op de offerte uitdrukkelijk iets anders staat vermeld. OPDRACHTNEMER is slechts aan een offerte gebonden indien deze binnen de gestelde geldigheidsduur en zonder voorbehoud of wijziging door OPDRACHTGEVER is bevestigd.

ARTIKEL 3B: De in de offerte genoemde prijzen zijn exclusief BTW, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

ARTIKEL 3C: De OVEREENKOMST komt tot stand door de aanvaarding, zonder voorbehoud en/of wijziging , binnen de geldigheidsduur van de offerte, zoals hierboven omschreven door OPDRACHTGEVER. Eveneens komt een OVEREENKOMST tussen OPDRACHTGEVER en OPDRACHTNEMER tot stand, indien OPDRACHTNEMER de gemaakte afspraak/afspraken schriftelijk
bevestigt en OPDRACHTGEVER de juistheid van voormelde bevestiging niet binnen 10 werkdagen na datum van deze bevestiging of, als deze termijn korter is voor aanvang van de werkzaamheden door OPDRACHTNEMER, schriftelijk betwist.

Artikel 4: uitvoering van de overeenkomst

ARTIKEL 4A; Binnen het kader van een OVEREENKOMST draagt het handelen van OPDRACHTNEMER uitsluitend het kenmerk van een inspanningsverplichting. Hierbij is OPDRACHTNEMER gehouden zijn of haar verplichtingen na te komen naar beste kunnen, met inachtneming van de in dat kader noodzakelijke zorgvuldigheid en met de benodigde expertise die, via een combinatie van formele en informele opleiding en werkervaring, verkregen dient te zijn.

ARTIKEL 4B: In alle gevallen waarin OPDRACHTNEMER dit wenselijk, dan wel noodzakelijk acht, heeft hij of zij het recht om bepaalde werkzaamheden te laten uitvoeren door derden, dan wel zich door derden te laten bijstaan.

ARTIKEL 4C: OPDRACHTGEVER dient er zorg voor te dragen dat alle gegevens, waarvan OPDRACHTNEMER aangeeft, in schriftelijke vorm of op andere wijze, dat deze noodzakelijk zijn voor het naar behoren uitvoeren van de OVEREENKOMST, deugdelijk, volledig en tijdig aan OPDRACHTNEMER worden verstrekt. Indien voormelde gegevens niet, niet deugdelijk, niet volledig, of niet tijdig door OPDRACHTGEVER aan OPDRACHTNEMER worden verstrekt, heeft OPDRACHTNEMER het recht de uitvoering van de OVEREENKOMST op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan OPDRACHTGEVER in rekening te brengen.

ARTIKEL 4D: Indien voor de voltooiing van de werkzaamheden door OPDRACHTNEMER een bepaalde termijn is overeengekomen, dan is dit geen fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk vooraf overeengekomen. Overschrijding van de overeengekomen termijn door OPDRACHTNEMER levert dan ook geen toerekenbare tekortkoming van OPDRACHTNEMER op. OPDRACHTGEVER kan om die reden de OVEREENKOMST dan ook niet ontbinden en OPDRACHTGEVER heeft uit dien hoofde dan ook geen recht op schadevergoeding. OPDRACHTGEVER kan bij overschrijding van de overeengekomen termijn wel, in overleg en samenspraak met OPDRACHTNEMER, een nieuwe termijn vaststellen, waarbinnen OPDRACHTNEMER de OVEREENKOMST dient uit te voeren. Overschrijding van deze nieuwe termijn kan voor OPDRACHTGEVER een grond opleveren voor ontbinding van de OVEREENKOMST.

ARTIKEL 4E: Wanneer OPDRACHTNEMER de opdracht krijgt om in samenwerking met een derde een opdracht of een gedeelte van een opdracht te vervullen, zal OPDRACHTGEVER, in overleg met alle betrokkenen, vaststellen wat ieders taak is. OPDRACHTNEMER aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid, behalve die aansprakelijkheid die dwingend uit de wet voortvloeit, van het handelen, het nalaten of de gevolgen van het handelen of het nalaten door een derde.

ARTIKEL 4F: Behalve in het geval van een uit de wet voortvloeiende verplichting, zal in alle gevallen het door OPDRACHTNEMER te betalen schadebedrag nooit meer bedragen, dan het bedrag dat gedurende drie maanden voorafgaand aan het voornoemde geval door OPDRACHTNEMER uit hoofde van de dienstverlening is gefactureerd en door OPDRACHTGEVER is betaald.

Artikel 5: verschuldigdheid van opdrachtgever

ARTIKEL 5A: Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen, geldt dat door OPDRACHTGEVER aan OPDRACHTNEMER op basis van facturen verschuldigde bedragen 14 dagen na aanvang van de werkzaamheden door OPDRACHTNEMER volledig door OPDRACHTGEVER betaald dienen te zijn.

Artikel 6: vertrouwelijkheid en privacy

ARTIKEL 6A: OPDRACHTNEMER ziet vertrouwelijkheid en bescherming van de privacy van haar OPDRACHTGEVERS als een van de kernwaarden van haar dienstverlening. Dit betekent dat OPDRACHTNEMER naar beste kunnen alle informatie en gegevens die het kenmerk vertrouwelijk dragen als zodanig zal behandelen en zal trachten verspreiding van deze gegevens door of via haar te vermijden. Dit is alleen anders als OPDRACHTNEMER uit hoofde van een wettelijke verplichting gegevens, waarover in dit artikel wordt gesproken, dient open te leggen.

ARTIKEL 6B: De in het vorige lid genoemde vertrouwelijkheid en bescherming van privacy blijft bestaan ook nadat OPDRACHTNEMER de opdracht van OPDRACHTGEVER heeft voltooid, wederom onder voorbehoud van een wettelijke verplichting, zoals in het vorige lid genoemd.

ARTIKEL 6C: Door het tekenen van de offerte en door het aangaan van de OVEREENKOMST staat de geldigheid van deze ALGEMENE VOORWAARDEN onverkort vast.

ARTIKEL 6D: Door het tekenen van de offerte en het aangaan van de OVEREENKOMST geeft OPDRACHTGEVER ook toestemming aan OPDRACHTNEMER om zijn of haar NAW gegevens plus
mailadres en telefoonnummer te gebruiken voor vastlegging in het klantenbestand van OPDRACHTNEMER voor administratiedoeleinden.

Artikel 7: toepasselijk recht en geschillenregeling

ARTIKEL 7A: Op alle handelingen van OPDRACHTNEMER is Nederlands recht van toepassing. De bevoegde rechter in Utrecht is bij uitsluiting bevoegd om van enige geschillen, voortvloeiende uit deze Algemene Voorwaarden, kennis te nemen.

ARTIKEL 7B: OPDRACHTNEMER kan in voorkomende gevallen besluiten tot arbitrage. De beoordeling of, en zo ja wanneer arbitrage van toepassing is, ligt geheel bij OPRACHTNEMER.